20 điều bạn nên biết về nhatpham

20 điều bạn nên biết về nhatpham

Thông tin Vài nét vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án mÛi cça t­p đoàn Capitaland xây l¡c hơn tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án t¡o ra ti¿ng vang m¡nh ß khu Th¡nh Mù Lãi. sß hïu vË trí thu­n lãi cho viÇc k¿t nÑi giao thông, cùng đó là chéa đñng hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t khác biÇt, cao c¥p cung c¥p đang là Các tÑ ch¥t gây thành bÝ b¿n trí cho căn hÙ chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng vÛi Nh­t Ph¡m & Các cÙng sñ Sơ lưãc chi ti¿t vÁ dñ án căn hÙ Feliz En Vista nhé.

vË trí Feliz En Vista ß đâu?

tÍa l¡c t¡i vË trí đ¯c đËa hơn đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu vñc đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc coi là đËa th¿ đ§y kh£ năng lúc 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc VÛi m·t tiÁn đưÝng.

VÛi lÇ v­y 2 m·t ti¿p xúc ĐÑi vÛi 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng m¡nh ß khu vñc Th¡nh Mù Lãi Giúp cư dân an cư ß căn hÙ chung cư Feliz En Vista Capitaland đưãc k¿t nÑi giao thông càng t§m thu­n tiÇn nh¥t. cái trung tâm Qu­n 1 kho£ng 10 phút di chuyÃn, cách c§u Phú h£o t§m 10 phút, cao tÑc TP. bà Chí Minh - Long Thành - D§u Giây kho£ng 3 phút. thu hút liÁn kÁ khu đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chính xa l¡ cça thành phÑ) chÉ m¥t kho£ng 7 phút.

c¥u trúc dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là chung cư đưãc k¿t c¥u theo cách đ³ng c¥p Châu u, VÛi ưu điÃm là căn hÙ chung cư tÍa l¡c ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc c¥u trúc theo phong cách chào đà mang l¡i không gian an cư khoáng đ¡t cùng vÛi t§m nhìn hoàn mù cho toàn bÙ chung cư.

dñ án đưãc quy ho¡ch ĐÑi vÛi Các căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex t¡o sân vưÝn, Penhouse, mÍi đÁu đưãc c¥u trúc đ³ng c¥p và hiÇn đ¡i. Đưãc nhà đ§u tư bàn giao và đÓng bÙ đưãc xây dñng bßi Các tên tuÕi nÕi ti¿ng b­c nh¥t th¿ giÛi, sµn sàng dÍn vào t¡i ho·cj cho thuê gÓm có: tç nh±m giày, tç qu§n áo, b¿p và máy hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy nhân tÑ hòa, khóa cía sáng suÑt,...

cùng đ¥y là thå góp m·t cça hơn 100 cơ sß v­t ch¥t nÙi khu, trong sÑ đó t¡o r¥t nhiÁu tiÇn ích, dËch vå l§n TrưÛc tiên t¡o m·t t¡i ViÇt Nam. k¿t hãp VÛi không gian non đưãc chç đ§u tư xây dñng theo phong cách an cư non. Feliz En Vista là càng trong Các dñ án đưãc c¥p chéng nh­n "tiêu chu©n mñc ch¯c vÁ c¥u trúc xanh".

tiÇn ích căn hÙ chung cư Feliz En Vista

Là dñ án đ³ng c¥p đưãc chç đ§u tư Capitaland đ§u tư m¡nh vÁ chu×i cơ sß v­t ch¥t, góp ph§n nâng cao giá trË cça dñ án Feliz En Vista lên càng t§ng cao l¡ ĐÑi vÛi hÇ thÑng tiÇn nghi phong phú, cao c¥p ĐÑi vÛi nhiÁu tiÇn ích vưãt b­c l§n đ§u có m·t t¡i ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân gây cùng khu gi£i trí thçy cũng là cơ sß v­t ch¥t gây nên nét đ·c s¯c cho Feliz En Vista Qu­n 2, mang l¡i cho ninh kh£ năng dân cư đëng khí biÃn ngay t¡i chánh khuôn viên dñ án ĐÑi vÛi làn nưÛc trong xanh, bãi cát tr¯ng k¿t thích hãp ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi cây xanh mang đ¿n cho dân cư Nhïng giây phút nghÉ ngơi hoàn mù ngay t¡i chính căn hÙ chung cư cça mình.

SuÑi nưÛc nóng quanh 5, đây cũng là mÙt tiÇn nghi Vưãt b­c mà ít dñ án nào cùng vÛi ph§n khúc có đưãc.

Là mÙt dñ án đưãc k¿t c¥u theo lÑi resort 5 sao đ³ng c¥p quÑc t¿ ĐÑi vÛi hÓ bơi nưÛc ngÍt và 1 hÓ bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, bà vui chơi gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công mĩ cây xanh,...

dñ án cũng cung c¥p các tiÇn ích vui chơi cho ngưÝi dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công viên cây non, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ đËa th¿, c¥u trúc, thu hút là m¡ng lưÛi tiÇn nghi cao c¥p mang đ¿n mÙt điÃm hoàn h£o đà sÑng và nghÉ ngơi giïa thành phÑ. hơn th¿ nïa, chç đ§u tư Capitaland còn mang tÛi cho cư dân Nhïng tr£i nghiÇm cuÙc sÑng VÛi Nhïng chu©n mñc sinh sÑng hoàn h£o ß dñ án Feliz En Vista.

chç đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t nhà đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn b¥t đÙng s£n lÛn m¡nh và uy tín l¡i të Singapore.

ß ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t tÛi là chç BDS lÛn m¡nh VÛi nhïng dñ án VÛi ch¥t SÑ lưãng vưãt trÙi, mang tÛi hàng ngàn mái ¥m cho ngưÝi dân. Đông thÝi Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài t¡i thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã t¡o m·t t¡i 7 tÉnh thành lÛn cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong sÑ lĩnh vñc căn hÙ nhà t¡i và căn hÙ chung cư dËch vå.

t¡o kh£ năng m¥y Capitaland đã đóng góp bi¿n đÕi diÇn m¡o l¡ cça các khu đô thË, thành phÑ m¡nh t¡i viÇt Nam qua Các dñ án lÛn và vinh dñ nh­n đưãc sñ tín nhiÇm cça Quý khách hàng cũng như vinh dñ nh­n đưãc Các gi£i thưßng lÛn như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t ninh c§u hơn Nhat Pham & Cac cong su nhiên giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chánh v­y giÛi 2019,...

hơn đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m tÕng thích hãp và gíi đ¿n Khách hàng, hy vÍng Các thông tin mà nhatpham c¥p s½ bÕ ích ĐÑi vÛi Khách hàng. Quý khách hàng muÑn bi¿t thêm nhiÁu thông tin t¡o kh£ năng theo dõi t¡i trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m nh±m đưãc tư v¥n chi ti¿t hơn.