pirealtor Team là dự án có thể dễ dàng thành công hơn anh nghĩ đấy.

pirealtor Team là dự án có thể dễ dàng thành công hơn anh nghĩ đấy.

tiÇn ích dñ án Hiyori Garden Tower có Nhïng gì nÕi b­t?

To¡ l¡c trên tuy¿n đưÝng Võ Văn KiÇt đ¯c đËa, dñ án Hiyori Garden Tower không chÉ thu hút Khách hàng dña Nhïng ưu điÃm mà vË th¿ dñ án đang ©n chéa phía c¡nh đó còn chính là mÙt hÇ thÑng tiÇn nghi NÕi trÙi, đưãc đ§u tư và chÍn lña kù lưáng.

thi¿t k¿ cơ sß v­t ch¥t dñ án Hiyori Garden Tower Đà Nµng t¡o nào nÕi b­t? có b£o đ£m ch¥t SÑ lưãng đÝi an cư cho cÙng đÓng cư dân lúc lña chÍn điÃm đây nh±m an cư? Quy mô quy ho¡ch Hiyori Garden Tower đưãc thñc hiÇn như v­y nào? đó chánh là 1 sÑ thông tin vÁ Hiyori Garden Tower Đà Nµng đang đưãc Các Quý khách chú ý Tìm hiÃu m¡nh m½.

ĐÑi vÛi bài vi¿t này, Nhïng chuyên gia PiRealtor s½ l§n lưãt chia s» Các nÙi dung liên quát l¡i Hiyori Garden Tower Đà Nµng tÛi Quý khách hàng, hi vÍng đây chính là mÙt trong sÑ Nhïng nguÓn tài liÇu tham kh£o trË giá.

du an Hiyori Garden Tower

tiÇn ích dñ án Hiyori Garden Tower t¡o https://pirealtor.net/hiyori-garden-tower/ Nhïng gì nÕi b­t?

Đưãc đ§u tư do t­p đoàn danh ti¿ng tÛi të Nh­t B£n, chung cư Hiyori Garden Tower t¡o t§m 50% diÇn tích đưãc sí dång cho viÇc thñc hiÇn không gian an cư và l¯p chu×i cơ sß v­t ch¥t phåc vå cho cuÙc an cư cça cÙng đÓng dân cư tương lai.

HiÇn hïu đó chính là Nhïng tiÇn ích phåc vå đ§y đç Nhïng đòi hÏi sÑng, hÍc t­p và phát triÃn cça Các con. có kh£ năng nh¯c tÛi 1 sÑ lo¡i hình cơ sß v­t ch¥t sau: hÓ bơi trong sÑ nhà, đây chính là k¿t c¥u khá thú vË, nh±m luôn đem l¡i điÁu kiÇn thoáng đãng tránh ánh n¯ng g¯t të m·t trÝi mà cÙng đÓng dân cư có kh£ năng sí dång b¥t cé khi nào.

Song song đó, diÇn tích hÓ bơi đưãc thi¿t k¿ rÙng lÛn m¡nh VÛi điÁu kiÇn të 30 mét vuông, k¿t c¥u xây hÓ đưãc sí dång Nhïng nguÓn nguyên v­t liÇu cao c¥p, nh­p kh©u të nưÛc ngoài t¡o tính năng chÑng trơn trưãt cao, gi£m thiÃu nguy cơ trưãt, ngã, xung quanh bà là chu×i kính cưÝng năng cao mÙt.4 mét, b£o đ£m thå an toàn cho Các bé nhÏ khÏi nguy cơ tai n¡n lúc đëng t¡o cha m¹ đi cùng vÛi. Kèm theo đ¥y là thå l¯p cça đÙi ngũ b£o hÙ bà bơi, n¯m yên ninh tuyÇt đÑi trưÛc Các TrưÝng hãp thú vË t¡o kh£ năng x£y ra.

can ho Hiyori Garden Tower

Ti¿p tÛi đ¥y chánh là khu vñc phòng t­p Gym, hiÇn hïu t¡i t§ng 2 cça toà nhà, là điÃm Giúp cÙng đÓng dân cư có kh£ năng rèn luyÇn séc kho» và gi£i to£ Nhïng căng th³ng mÇt mÏi dưÛi Các giÝ làm viÇc căng th³ng mÇt mÏi.

VÛi hÇ thÑng máy móc và trang thi¿t bË đưãc đ§u tư bÑ trí ß đây đÁu đưãc sí dång Các hình théc tiên ti¿n và tiên ti¿n nh¥t, không gian t­p luyÇn rÙng rãi, mát m» tiÇn nghi, có PT h× trã lúc nên thi¿t.

nhà tr» đem chu©n mñc Nh­t B£n chánh là mÙt trong sÑ Nhïng c¥u trúc điÃm nh¥n nh¥t VÛi Các Khách hàng lúc tìm ki¿m 1 ch× sÑng t¡i trung tâm thành phÑ Đà Nµng. ch× đây t­p trung đÙi ngũ giáo viên giàu chi nghiÇm trong sÑ v¥n đÁ săn sóc tr», Giúp Các c£ nhà t¡o thà ti¿t kiÇm thÝi gian đi tìm ki¿m Nhïng nơi uy tín đà gíi con trong Nhïng giÝ khi¿n v¥n đÁ b­n rÙn. chu×i trang thi¿t bË tiên ti¿n, điÁu kiÇn hÍc t­p lành lÛn m¡nh, cao c¥p t¡o kh£ năng Giúp Các con hình nên tư duy tÑi ưu và có kh£ năng có sñ xây hoàn h£o.

du an Hiyori Garden Tower

ß đây còn có khu siêu thË mini là ch× t­p phù hãp đ§y đç Nhïng m·t hàng thi¿t y¿u, t¡o thà đáp éng phong phú Các nhu c§u h±ng ngày VÛi giá thích hãp lý, ch¥t SÑ lưãng đưãc kiÃm soát yên toàn nghiêm ng·t, mà cư dân Hiyori Garden Tower s½ không c§n m¥t nhïng nay gian nh±m tìm ki¿m ß điÃm đâu xa xôi.

phía c¡nh đ¥y, ß khu vñc t§ng h§m dñ án Hiyori Garden Tower còn có thå hiÇn diÇn cça Các khu bãi xe đưãc bÑ trí khoa hÍc và linh ho¡t, t¡o thà phåc vå cho trên 100 xe ô tô và 200 xe máy. ĐÓng thÝi, t¡i s£nh dưÛi và trưÛc căn hÙ Hiyori Garden Tower Đà Nµng còn có hai vË trí đ­u ôtô và xe máy cñ kó linh ho¡t.

Sơ lưãc vÁ k¿t c¥u dñ án Hiyori Garden Tower

Ngoài Nhïng h¡ng måc cơ sß v­t ch¥t đưãc chç đ§u tư Sun Frontier Japan chú trÍng thñc hiÇn thì căn hÙ Hiyori Garden Tower còn có r¥t các Nhïng h¡ng måc nhà t¡i khác gÓm Các căn hÙ chung cư có 2-3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 66 l¡i 144 mét vuông, đưãc l¯p đ·t linh ho¡t hơn Nhïng toà tháp.

Hiyori Garden Tower

khi chÍn mua nhà t¡i dñ án Hiyori Garden Tower Khách hàng s½ t¡o r¥t nhïng chung cư VÛi bưÛc view vô cùng xinh đ¹p m¯t, trong đó t¡o thà kà tÛi là view vÁ sông Hàn, view khu vñc biÃn mù Khê xinh đ¹p ĐÑi vÛi màu xanh bi¿c cça nưÛc và khu vñc trÝi, màu vàng ươm cça n¯ng và Các bãi cát xinh đ¹p tÛi hoà quyÇn vào màu non cça lá, trên Các r·ng dëa, bãi dương tÍa l¡c nghiêng mình trong gió. Hay đó chính là view nhìn vÁ bán đ£o Sơn Trà và chùa Linh èng, khá đ¹p m¯t.

VÛi m­t đÙ phát triÃn Õn đËnh, c¥u trúc xây dñng hài hoà, căn hÙ chung cư Hiyori Garden Tower Đà Nµng héa h¹n là 1 trong Các Dòng s£n ph©m k¿ ho¡ch danh đà Nhïng Quý khách suy xét chÍn lña khi¿n nơi sinh sÑng.

Các thông tin liên quát đ¿n Hiyori Garden Tower Đà Nµng, Quý khách hàng t¡o thà liên hÇ trñc ti¿p đ¿n đÙi ngũ chuyên gia PiRealtor ho·c tham kh£o thêm Nhïng bài vi¿t khác cça chúng tôi đưãc c­p nh­t thưÝng xuyên t¡i đây.