tại sao Sunshine Diamond River gia thu hút nhà đầu tư

tại sao Sunshine Diamond River gia thu hút nhà đầu tư

đánh giá Sơ lưãc dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

sau ngày ra m¯t sàn BDS khu Nam, dñ án Sunshine Diamond River đưãc trân trÍng sñ quan tâm và tìm ki¿m të phía Khách hàng trên kh¯p Nhïng trang m¡ng xã hÙi. v­y, đ¥y là Các thông tin gì? MÝi Quý khách theo dõi bài vi¿t này. Chúng tôi s½ Nh­n đËnh và nh­n đËnh chuyên sâu vÁ Nhïng ưu điÃm mà chung cư Sunshine Diamond River đang sß hïu đưãc.

Khái quát dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

ĐÑi vÛi tình hình xây dñng tÑc đÙ cça nÁn kinh t¿ di chuyÃn cùng đ¥y là đÝi sÑng cça con ngưÝi cũng nhu c§u r¥t lÛn m¡nh. giï thóp đưãc nhu c§u đ¥y, chç đ§u tư Sunshine Group đã mua đưãc quù đ¥t hi¿m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. căn hÙ chung cư Qu­n 7 có diÇn tích toàn khu vñc là 112.585 m2 đưãc đ§u tư áp dång do t­p đoàn Sunshine Group.

dñ án Sunshine Diamond River t¡o toàn bÙ 3.125 Dòng s£n ph©m đem l¡i cho thË trưÝng b¥t đÙng s£n, trong đó t¡o Các Dòng s£n ph©m chánh như căn hÙ cao c¥p, thương m¡i, DËch Vå,Văn Phòng, Shophouse, Officetel đưãc phân chia và s¯p x¿p đÓng đÁu hơn 12 block cao t§m 15 - 27 t§ng. Tuy v­y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 t¡o điÁu kiÇn sinh sÑng khá mát m» lúc chç đ§u tư Sunshine Group chÉ sí dång 29.11% cho m­t đÙ xây dñng.

CÙng VÛi lãi th¿ tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và r¡ch Bà BưÛm ra không gian an cư dÅ chËu trên g¥p bÙi, cũng như t­n dång ĐÑi vÛi diÇn tích m·t nưÛc và đËnh vË đưãc luÓng gió mát thÕi vô, Các căn hÙ chung cư thuÙc dñ án Qu­n 7 s½ đưãc k¿t c¥u theo bưÛc view giáp sông đ¯c đËa, Khi¿n mang l¡i khí h­u thoáng đãng cho mÍi nhà nhân chéa đñng.

Đưãc ti¿n hành thi công thÝi kó 1 vào Quý 1/2019 đ¿n thÝi điÃm này, dñ án Sunshine Group v«n đang đưãc triÃn khai lÛn m¡nh sau thå chÉ đ¡o cça tÕng th§u xây an Phong cùng đơn vË giám sát nÕi ti¿ng Apave l¡i të Pháp.

Vëa rÓi là chia s» cça duankhunam vÁ thông tin quy mô cça dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Ti¿p theo, chúng tôi s½ Khám phá đ¿n Quý khách hàng thông tin vÁ đơn vË chính áp dång dñ án Sunshine Diamond River.

Thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group

Sunshine Group là tên tuÕi mÛi nh¥t có trå sß chánh t¡i miÁn B¯c, cå kh£ năng t¡i thç đô Hà NÙi. đ¿n VÛi sàn b¥t đÙng s£n ViÇt Nam vô năm 2016 vëa qua, tuy chưa có nào đà xây đÙng lñc cho sñ b¯t đ§u cça mình. Nhưng chÉ ĐÑi vÛi mÙt 5 ho¡t đÙng, b±ng ĐÑi vÛi đôi chân thiên tin cça mình, danh ti¿ng Sunshine Group đã mau chóng gây ti¿ng vang lÛn đ¿n Quý khách ngay dưÛi lúc tung ra Nhïng dñ án t¡i trung tâm thành phÑ Hà NÙi như Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Riverside,... t¥t c£ Các S£n ph©m cça ông luôn t¡o điÃm sáng cho Quý khách do lÑi thi¿t k¿ cñc kó đ·c s¯c, sáng t¡o trong sÑ m×i h¡ng måc và kinh ti¿t nhÏ.

hơn nïa, ông còn bÏ thành sÑ tiÁn r¥t lÛn đà thu tÛi Nhïng quù đ¥t nÕi trÙi hơn t¥t c£ miÁn mái quÑc ngoài Các Dòng s£n ph©m đÙc quyÁn t¡i miÁn B¯c đ¿n Nha Trang, và mÛi đây Đ·c biÇt ti¿n đ¿n thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi 2 dñ án mÛi nh¥t đ¥y là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River (đang đÁ c­p), cùng thÝi điÃm g§n đây nh¥t đó là sñ xu¥t hiÇn cça dñ án Sunshine Venicia Thç Thiêm.

B±ng Các minh chéng mà chúng tôi vëa mÛi thu th­p đưãc thì ĐÑi vÛi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7, ch¯c h³n, toàn bÙ thå chÝ đãi cça Quý khách hàng s½ nh­n tÛi k¿t qu£ xéng danh të thå uy tín cça chç đ§u tư Sunshine Group.

k¿t c¥u nÙi th¥t dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

L¥y nÁn t£ng thành công të Các đéa con đã thñc hiÇn trưÛc đ¥y, t­p đoàn Sunshine Group ti¿p tåc chÍn lña cách k¿t c¥u Châu u đ³ng c¥p và lËch lãm thñc hiÇn cho đéa con tinh th§n mÛi cça mình, lo¡i hình này gây cho ngưÝi nhìn sñ c£m nh­n vÁ mÙt chung cư h¡ng sang mang lÑi hoàng gia tân cÕ điÃn. Tuy v­y, chung cư Qu­n 7 l¥y đưãc điÃm nh¥n bßi do Nhïng kinh ti¿t nÙi th¥t đÁu đưãc dát ch¯c xây thå quyÁn quý và cao sang ché không bË chìm do phong cách cÕ điÃn nay xưa.

toàn bÙ trang thi¿t bË nÙi th¥t đưãc bàn giao đ§y đç ĐÑi vÛi Nhïng v­t liÇu h¡ng sang đưãc nh­p kh£o të Nhïng nÙi th¥t ngo¡i nh­p đ¿n të Các nưÛc Châu u, cå kh£ năng VÛi thương hiÇu đem tên ohler và Eurowindow đang khá sÑt hơn sàn hiÇn t¡i, cùng đ¥y là thË trưÝng g× nh­p kh©u, đèn chùm, đèn tưÝng, đ§y đç Nhïng thi¿t bË b¿p, nhân tÑ hòa âm tr§n Multi tiên ti¿n.

thu hút, t­p đoàn Sunshine Group đã đëng ng¡i kinh t¿ đà bÏ nên sÑ tiÁn các hơn đà đ§u tư lo¡i kính Low E 3 lÛp phç të đ§u l¡i chân mÍi căn hÙ Qu­n 7, lo¡i kính đ¯t tiÁn này mang tÛi lãi ích b£o vÇ tia đÙc h¡i truyÁn vô căn hÙ và vëa tôn lên sñ đ³ng c¥p, cao c¥p cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Vëa rÓi SaleReal là bài vi¿t đưãc chuyên gia duankhunam chia s» vÁ Các thông tin cça căn hÙ Sunshine Diamond River, n¿u còn th¯c m¯c vÁ Các v¥n đÁ liên thà khác thì Quý khách chÉ ph£i gÍi điÇn trñc ti¿p đ¿n SaleReal s½ đưãc tư v¥n nhiÇt tình và kinh ti¿t hơn.