4 điểm khác biệt vui về condotel apec mandala VNREP nên xem

4 điểm khác biệt vui về condotel apec mandala VNREP nên xem

vË th¿ và tiÇn nghi dñ án condotel Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Apec mandala Mũi Né là dñ án chung cư khách s¡n (condotel) t¡i xã Hòa Th¯ng, thành phÑ Phan Thi¿t, tÉnh Bình Thu­n. dñ án t¡o quy mô 4,5ha, có 2.772 căn condotel, đưãc đ§u tư vì công ty Châu Á Thái Bình Dương – Apec. Đơn vË v­n hành và qu£n lý dñ án là Wyndham Hotels Group. nh±m bi¿t thông tin chi ti¿t, Khách hàng hãy đÍc bài vi¿t sau đây cça VNREP.

cơ sß v­t ch¥t nÙi khu và tiÇn ích ngo¡i khu dñ án Apec Mũi Né

trong sÑ dñ án t¡o khu kinh doanh VÛi quy mô mÙt.200m2, có trung tâm tÕ chéc thå kiÇn quy mô 3.600m2. TrưÛc khi thñc hiÇn dñ án này thì chç đ§u tư Apec đã thñc hiÇn mÙt dñ án khác tương thiên đ¥y là Apec mandala Wyndham Phú yên (đã chào bán vào năm 2018).

du an apec mandala wyndham mui ne

mô hình Dòng s£n ph©m chç đ¡o ß dñ án là condotel. Đây là dñ án Resort nhưng đëng ph£i h¡ng måc gì cũng có. dñ án đëng có villa, không t¡o bungalow. Condotel có giá https://vnrep.com/apec-mandala-wyndham-mui-ne/ bán dñ ki¿n t§m mÙt - 2 t÷ đÓng/căn, hiÇn ß chưa mß bán cho thành chưa t¡o bÝ b¿n cå thÃ. DiÇn tích c¥u trúc cça tëng căn të 26 – 55m2.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né t¡o c¥u trúc điÃm nh¥n, diÇn tích đa d¡ng. diÇn tích m×i căn të 26 – 55m2, bÝ b¿n bán të mÙt – 2 t÷. bÝ b¿n bán đó không cao. Nhưng ch¥t SÑ lưãng phát triÃn và ch¥t Lưãng điÁu hành thì tÑt. đơn vË v­n hành và điÁu phÑi là công ty Wyndham hotels group, mÙt công ty cça h£o, tên tuÕi này tÍa l¡c trong top Các tên tuÕi điÁu phÑi khách s¡n nÕi ti¿ng nh¥t nhiên giÛi.

dñ án n±m ß đưÝng tÉnh DT716, xã hòa th¯ng, phưÝng Mũi Né thành phÑ phan thi¿t, bình thu­n, đưãc đ§u tư do công ty cÕ ph§n châu á thái bình dương – Apec. chç th§u xây dñng là vinaconex 2. Đơn vË thi¿t k¿ là A-Studio. Ngân hàng b£o lãnh là OCB và Indovinabank.

dñ án có quy mô 4,5ha, mÍi Dòng s£n ph©m đÁu là condotel, có tÕ sÑ là 1.772 căn, diÇn tích 26m2, 31m2, 47m2, 55m2, ngoài nên còn nhïng lo¡i diÇn tích khác. nay gian khßi công là tháng 5/2019, t¡i gian bàn giao dñ ki¿n là quý 3/2020.

dñ án Apec Mandala Mũi Né đưãc qu£n lý và v­n hành bßi công ty wyndham hotels group, mÙt đơn vË v­n hành và điÁu phÑi b¥t đÙng s£n lÛn hàng đ§u th¿ giÛi. VNREP cho r±ng, dña thå có m·t cça Wyndham mà dñ án mÙt nÕi ti¿ng trên.

condotel apec mandala

đËa th¿ dñ án Apec Mũi Né

dñ án có đưÝng m·t tiÁn là đưÝng xuân thçy. đây là mÙt tuy¿n đưÝng ven biÃn ch¡y dài theo đưÝng bÝ biÃn. dÍc tuy¿n đưÝng t¡o nhïng khu vñc du lËch, có các điÃm dëng chân cho du khách. g§n dñ án t¡o làng chài mũi né. Đây là nơi thu hút khách du lËch quÑc t¿. nhiÁu ngưÝi phương tây ngưÝi ta thích c£m nh­n đÝi sÑng chân thñc thành hÍ l¡i đây.

Ngoài ra, chÉ t§m dñ án t§m vài trăm mét là vËnh hòn rơm – mÙt nơi đưãc nhïng du khách tìm tÛi tëng lúc đi du lËch mũi né. Và, còn t¡o suÑi cô tiên, đÓi cát vàng. Khung canh xung quanh dñ án đưãc coi là g§n gũi thiên nhiên, đÝi an cư mÛi gũi đÝi thưÝng cça cư dân lao đÙng khu vñc quê.

condotel apec mandala

dñ án condotel Apec Mandala Wyndham Mũi Né n±m ß đưÝng DT716, xã hòa th¯ng, thË tr¥n mũi né, phan thi¿t. vË trí đó đưãc hưßng lãi vì H¡ t§ng đã và đang phát triÃn. Các dñ án H¡ t§ng giao thông s¯p đưãc áp dång là dñ án mß rÙng sân bay phan thi¿t. dñ án chào rÙng sân bay phan thi¿t đưãc dñ ki¿n s½ hoàn nên vô năm 2022. Ti¿p theo ph£i nói l¡i dñ án đưÝng cao tÑc vĩnh mù – phan thi¿t và tuy¿n đưÝng cao tÑc phan thi¿t – d§u giây.

Thêm mÙt ưu điÃm vÁ vË th¿ dñ án Wyndham Mũi Né nïa, đó là g§n bãi biÃn đ¹p. trưÛc m·t dñ án là bãi biÃn h£o g§n dñ án có các khu du lËch. du khách lui đ¿n điÃm đây r¥t đông, đông Nh¥t là vô ban đêm. ß đây t¡o các ho¡t đÙng vÁ khuya như bar club.

g§n kÁ condotel Apec Mandala Mũi Né có hàng lo¡t Các nơi du lËch và nơi t­p trung đông đúc du khách như, khu du lËch, kinh doanh hàm ti¿n – mũi né. khu vñc này có quy mô 200ha, h¥p d«n 5,5 triÇu lưãt khách du lËch tëng năm. Hay, khu vñc du lËch đ³ng c¥p hòn rơm – mũi né, càng khu vñc du lËch t¡o quy mô 86ha. Ngoài nên cũng t¡o kh£ năng nói l¡i dñ án nova hills mũi né cça chç đ§u tư novaland. khi có nhiÁu dñ án cùng vÛi càng khu vñc thì s½ xu¥t hiÇn sñ c¡nh tranh, nhưng cũng chính dña t­p trung l¡i càng ch× mà Các dñ án ho¡t đÙng đưãc tÑi ưu trên, đơn gi£n đưãc Quý khách hàng bi¿t l¡i hơn. đ¥y gÍi là “buôn t¡o b¡n, bán t¡o phưÝng”.

wyndham mui ne

Mũi né đưãc xem là mÙt trong sÑ Nhïng nơi có ngành tài chính du lËch xây b­c nh¥t viÇt nam. TÉnh bình thu­n t¡o đưÝng bÝ biÃn dài, chiÁu dài là 192km, có nhiÁu bãi biÃn đÉnh Nhïng dñ án Resort hiÇn có ph§n lÛn m¡nh là villa, chưa t¡o nhiÁu condotel. trong sÑ khi đó, khách du lËch đëng c§n ai cũng có các tiÁn nh±m lưu trú trong sÑ biÇt thñ. bÝ b¿n thuê condotel th¥p mà lưu trú t¡i condotel thì tiÇn ích, đưãc nhïng ngưÝi lña chÍn hơn so ĐÑi vÛi khách s¡n.

Như v­y là ß bài vi¿t này chúng tôi đã nh¯c r¥t rõ và r¥t kho£n ti¿t vÁ tiÇn nghi và vË th¿ dñ án condotel apec mandala. Khách hàng t¡o b¥t kó càng câu hÏi nào xin vui lòng liên hÇ trñc ti¿p l¡i công ty BDS VNREP.