Ben 10 thuyết phục lý do tại sao anh cần Du an Halong Marina VNREP,

Ben 10 thuyết phục lý do tại sao anh cần Du an Halong Marina VNREP,

chç đ§u tư dñ án Halong Marina là ai?

không chÉ chéa đñng 1 vË trí đ¯c đËa, mÙt khu đ¥t xây vô cùng rÙng lÛn, tr£i dài trên Bãi Cháy, vùng biÃn đ¹p nh¥t H¡ Long, dñ án Halong Marina còn khi¿n Các Quý khách hàng và Các chç đ§u tư tò mò vÁ nhà đ§u tư, đơn vË đang đ§u tư và xây dñng dñ án đÓ sÙ này.

th¿ căn hÙ Halong Marina vì chç đ§u tư gì thñc hiÇn? đáng tin c­y cça nhà đ§u tư nên sao? Nhïng h¡ng måc quy ho¡ch t¡i dñ án Halong Marina đưãc áp dång như nhiên nào? đ¥y là Các viÇc mà Nhïng Quý khách hàng dñ án Halong Marina đang t¡o sñ chú trÍng lÛn m¡nh.

Chia s» të Các chuyên gia VnRep t¡i bài vi¿t này, đÙi ngũ chuyên gia VnRep s½ Khi¿n Quý khách hàng l§n lưãt gi£i đáp Các th¯c m¯c liên quát trong Nhïng chç đÁ dưÛi đây, hi vÍng Quý khách s½ t¡o thêm nhiÁu nguÓn tài liÇu tham kh£o trË giá.

biet thu halong marina

chç đ§u tư dñ án Halong Marina là ai?

Đưãc đ§u tư phát triÃn VÛi mÙt khu vñc đô thË tân ti¿n văn minh, và xéng t§m cao c¥p, dñ án Halong Marina đưãc thñc hiÇn vì t­p đoàn BIM Group đ§u tư và phát triÃn ngay t¡i vË th¿ trung tâm Bãi Cháy, thuÙc đËa ph­n nên phÑ biÃn H¡ Long.

Đưãc ra l­p të năm 19994, Halong Marina BIM Group là 1 trong Các t­p đoàn b¥t đÙng s£n đa quÑc gia hiÇn đang khai thác lÛn thË trưÝng trong nưÛc và quÑc tiÅn VÛi khá nhïng dñ án đÓ sÙ. nhà đ§u tư dñ án có trå sß to¡ l¡c ß t§ng 1 toà nhà Green Bay, Hoàng QuÑc ViÇt, Hùng Th¯ng, H¡ Long, Qu£ng toàn, r¥t g§n vË th¿ mà siêu dñ án Halong Marina đang đưãc triÃn khai xây dñng.

bên c¡nh đó, chç đ§u tư còn đ·t mÙt sÑ văn phòng và kho£n nhánh ß Các khu khác, tiêu biÃu đó chánh là khu t§ng 3 toà nhà Syrena to¡ l¡c t¡i sÑ 51 Xuân DiÇu, Tây bÃ, Hà NÙi.

l¡i ĐÑi vÛi thË trưÝng BDS du lËch nghÉ ngơi ViÇt Nam, t­p đoàn thương hiÇu này đëng chÉ ©n chéa quù đ¥t trË giá ß ra phÑ H¡ Long, Qu£ng ninh mà còn có mÛi năm triÇu m2 quù đ¥t s¡ch tr£i dài trên kh¯p Nhïng khu mà https://vnrep.com/halong-marina/ đang d§n đưãc khai thác lÛn m¡nh.

Nhïng đÑi tác mà đơn vË này lña chÍn làm đÑi tác đÁu là Nhïng tên tuÕi hàng đ§u hơn sàn BDS quÑc tiÅn, cå thÃ, t¡i biÇt thñ Halong Marina, đơn vË này đã có sñ hãp tác cùng mÙt sÑ thương hiÇu t¡o uy tín đình đám như: InterContinental Hotels Group PLC (IHG), Ascott Limited, Holiday Inn, Langham Hotels & Resort,…

chung cu halong marina

nh¯c đ¿n thË trưÝng đ§y kh£ năng này, nhà đ§u tư khu vñc đô thË Halong Marina xu¥t s¯c vưãt qua hàng trăm đÑi thç nh±m t¡o thà sß hïu nhïng quù đ¥t cñc đ¹p. trong sÑ đ¥y Halong Marina có 287ha quy ho¡ch, căn hÙ Halong Marina có đ¿n 155ha xây.

dña đó, danh ti¿ng và cách £nh hưßng cça Các siêu đô thË này trong tương lai s½ có tác đÙng danh kà l¡i thå xây cça nÁn kinh t¿ ngành công nghiÇp không khói t¡i Nhïng tÉnh ra trung tâm này.

ĐÑi vÛi dñ án Halong Marina, chç đ§u tư dñ sáng s½ tung thành 1 khu vñc đô thË tÕ hãp phong phú Nhïng hình théc du lËch nghÉ dưáng và vui chơi VÛi sÑ vÑn đ§u tư lên l¡i 2 t÷ USD, héa h¹n s½ đem đ¿n Các thå bùng nÕ cho Nhïng Quý khách ß nhà phÑ Halong Marina.

Thông tin vÁ dñ án Halong Marina

Đưãc áp dång VÛi quy mô rÙng tÛi 287ha, Halong Marina đưãc chç đ§u thiên áp dång ngay ß đËa th¿ trung tâm Bãi Cháy, và giáp ranh đ£o Tu§n Châu. Halong Marina ©n chéa 3.8km đưÝng bÝ biÃn đ·c biÇt đ¯c đËa.

Lãi dång Nhïng đ·c nơi đó, dñ án Halong Marina đưãc phát triÃn ĐÑi vÛi hình hài 1 khu đô thË hoàn chÉnh t¡o ho¡t đÙng s§m u¥t tña nên phÑ Sydney, nưÛc Úc. Theo đ¥y, Nhïng đòi hÏi sinh sÑng – làm viÇc – gi£i trí đÁu đưãc phåc vå đ§y đç. VÛi Halong Marina, Quý khách hàng t¡o thà tr£i nghiÇm hÇ sinh thái đ³ng c¥p, đưãc thi¿t k¿ căn cé hơn c£m héng cça ra phÑ Barcelona, Tây Ban Nha.

Các h¡ng måc chç ß đưãc thñc hiÇn t¡i dñ án Halong Marina bao gÓm: khu vñc cao t§ng t¡o chung cư đ³ng c¥p, căn hÙ chung cư thông t§ng Penthouse, và khách s¡n tiêu chu©n 5-6 sao. t¡i khu vñc th¥p t§ng bao gÓm Các h¡ng måc như nhà phÑ, villa cao c¥p và condotel.

du an halong marina

t¥t c£ s½ đưãc chia làm 5 khu thñc hiÇn ĐÑi vÛi k¿t c¥u t¡o thå đan xen giïa Nhïng h¡ng måc chç ß l«n m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t, khu vui chơi gi£i trí, đem tÛi nhïng thå hưßng thå hoàn mù dành cho Các du khách.

HiÇn ß, đã t¡o 1 sÑ phân khu kinh doanh, chung cư cao c¥p, và khu vñc gi£i trí đã đưãc chç đ§u tư ti¿n hành bàn giao. Còn Nhïng h¡ng måc còn l¡i hiÇn cũng đã d§n di chuyÃn vào ho¡t đÙng và ti¿n hành khai thác Các tiÁm lñc du lËch ß đây.

Khách hàng đang có đòi hÏi đ§u tư có thà tham kh£o chi ti¿t Nhïng nÙi dung liên thà đ¿n giá bán chung cư Halong Marina ß đây.

Ngoài Nhïng thông tin hơn, Quý khách hàng đang có sñ quan tâm tÛi Halong Marina có kh£ năng ti¿p tåc tham kh£o thêm Các bài vi¿t nh­n xét khác cça Nhïng chuyên gia VnRep chúng tôi t¡i đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p VÛi chúng tôi nh±m có đưãc thå tư v¥n t­n tình và kinh ti¿t vÁ Dòng s£n ph©m này.