Cách giải thích về thành công dungquoc

Cách giải thích về thành công dungquoc

nh­n đËnh vË trí dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên bÝ b¿n nh­n xét là s½ trß nên dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß sàn b¥t đÙng s£n qu­n 2, cå thà là khu vñc đô thË mÛi Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn có thà đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đó trong sÑ cùng khu vñc - Riverfront Residences và nay gian mß bán dñ sáng vào quý 3 năm 2019.

Đưãc xây dñng bßi chç đ§u tư m¡nh và uy tín vÁ BDS ra không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Nhïng Quý khách t¡o đòi hÏi mua đÃ ß lâu dài cũng đ·c biÇt chú ý đ¿n đËa th¿ cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. do th¿, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» l¡i Quý khách hàng Nhïng thông tin trÍng tâm có liên quan l¡i vË trí cça dñ án mÛi t¡i Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem l¡i Các thông tin hïu ích nh¥t dành quý vË.

đËa th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

du an sunshine venicia quan 2

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì chung cư Sunshine Thç Thiêm t¡o đËa th¿ tÍa l¡c t¡i Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu vñc đô thË l¡ cça qu­n 2 nói riêng và là trung tâm hành chánh mÛi cça TP HCM nh¯c chung, cao c¥p cça khu đô thË này sánh ngang VÛi cao c¥p cça Các khu đô thË khác trong sÑ khu.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc năng chính là bÕ sung thêm Nhïng dñ án chéc năng cao c¥p nh¥t mà khu qu­n 1 hiÇn chưa t¡o. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß thành căn hÙ chung cư chéa đñng vË th¿ thu hút, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. vì th¿, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m đ³ng c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n đËnh Các nơi Vưãt b­c vÁ vË trí cça căn hÙ Sunshine Qu­n 2

sunshine venicia

Theo đánh giá cça Các chuyên gia b¥t đÙng s£n cũng như nh­n đËnh chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia sß hïu vË trí ĐÑi vÛi nhiÁu nơi NÕi b­t như:

- Thé nh¥t, đËa th¿ thuÙc trung tâm cça mÍi thå k¿t nÑi

khi trß thành ngưÝi dân cça căn hÙ Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ đơn gi£n và nhanh chóng di chuyÃn đ¿n các ch× khác nhau như:

+ Qu­n 1: di chuyÃn qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ t§m të 3-5 phút.

+ di chuyÃn tÛi khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ tÛi qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t chëng năm phút thông qua c§u Thç Thiêm mÙt.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: r¥t tiÇn lãi và mau l¹ lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn thành thành. sau này s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi tÛi Nhïng tiÇn ích đ³ng c¥p, trung tâm kinh doanh, khu văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, lÑi view xinh đ¹p mang đ¿n cái nhìn đáng giá “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì ß Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng chung cư đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ có lÑi view tuyÇt đÉnh xéng đáng t§m nhìn triÇu đô khi nhìn vÁ phái qu­n 1, sông m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm ra phÑ l¡i t¡o thà sá hïu quù đ¥t VÛi các ưu điÃm như th¿. VÛi cái nhìn này, Quý khách s½ đưãc tr£i nghiÇm và tr£i nghiÇm môi trưÝng sinh sÑng hoàn toàn thoáng đãng, trong sÑ lành dù b¥t cé giai đo¡n gì trong sÑ ngày ngay t¡i chính căn hÙ chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng bÝ b¿n bán nhÝ vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

du an sunshine venicia

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Nhïng dñ án ß khu Thç Thiêm tính đ¿n giai đo¡n hiÇn t¡i là 4500 USD/m2. tëng 5, m·t b±ng giá bán s½ tăng trưÝng kho£ng > 25% ( të chëng 2-3 năm trß đ¿n đây).

VÛi m¡ng lưÛi H¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm 1, 2,3,4 đang đưãc xây dñng nh±m k¿t nÑi VÛi các tuy¿n đưÝng khác nhau trong sÑ thành phÑ s½ khi¿n cho chëng cái k¿t nÑi l¡i toàn bÙ ch× të căn hÙ https://dungquoc.com/du-an/sunshine-venicia/ đ³ng c¥p qu­n 2 này trß ra đ·c biÇt tiÇn nghi. Và nhÝ v¥n đÁ sß hïu lÙ trình thoáng đãng thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ khá hi¿m khi x£y thành. Và lý thú, QuÑc Dũng Blog vàng r±ng, khi an cư ngay ß trung tâm Thç Thiêm thì mÍi mÍi tiÇn ích të bán l» hay vui chơi gi£i trí, vui chơi gi£i trí, trung tâm thương m¡i đÁu có đ§y đç đà Khi¿n đáp éng Quý khách t¡i khu này như Central Plaza - hÇ thÑng thương m¡i dưÛi lòng đ¥t, nhà hát Opera, m¡ng lưÛi tiÇn ích Cresent Bolevard, Central Lake, bà trung tâm.

hơn đây là Nhïng đánh giá vÁ vË trí cça dñ án căn hÙ Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem l¡i sñ hïu ích dành Khách hàng, chç đ§u tư.