Chủ đầu tư du an Sunshine River City quan 7 uy tín ra sao

Chủ đầu tư du an Sunshine River City quan 7 uy tín ra sao

Đưãc nào lúc đ§u tư vào dñ án căn hÙ Qu­n 7?

dñ án Sunshine River City đưãc trân trÍng sñ đón nh­n nÓng nhiÇt cça Quý khách hàng lúc ©n chéa nhiÁu ưu th¿ Vưãt b­c mà ai ai cũng muÑn chú ý Đôi nét.

nhiên, Nhïng ưu điÃm đó là gì? Bài vi¿t này, công ty SaleReal s½ tr£ lÝi câu hÏi đó Làm Quý khách giï thêm thông tin vÁ dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7. Khách hàng chú ý và muÑn am hiÃu sâu vÁ dñ án thì đëng ra bÏ qua bài vi¿t này.

Đưãc gì lúc đ§u tư vào dñ án căn hÙ Qu­n 7?

dñ án Sunshine Group đưãc thâu tóm ĐÑi vÛi quù đ¥t đ¯t đÏ të chç đ§u tư Sunshine ĐÑi vÛi quy mô hoàn mù là 11.2 hecta, căn hÙ chung cư Qu­n 7 n±m n±m t¡i đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

May m¯n t¡i đây đ¥y là vË trí này đưãc giÛi b¥t đÙng s£n nh­n xét khá cao khi dñ án Sunshine Group thuÙc bên Nam Sài Gòn, khu t¡o nÁn tài chính xây mau nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, chánh vì y¿u tÑ này mà chánh sách Cơ sß h¡ t§ng giao thông t¡i đây cũng đưãc c£i t¥t càng cách rõ rÇt, điÃn hình chç nưÛc đã phê duyÇt nhïng chánh sách triÃn khai dñ án giao thông ß mÙt sÑ khu vñc như:

- Чu tư vào dñ án xây c§u Thç Thiêm 4 nÑi të khu vñc đô thË Thç Thiêm tÛi trung tâm hành chánh Qu­n 7, dñ án này t¡o méc đ§u tư lên tÛi năm.200 t÷ đÓng và dñ ki¿n s½ hoàn nên vô 5 2021, tương lai lúc dñ án giao thông này đã đưa vô ho¡t đÙng s½ gi£i quy¿t nhïng viÇc giao thông cça Qu­n 2 và khu Nam, đóng góp thêm vô v¥n đÁ xây nÁn tài chính cho thành phÑ.

- phía c¡nh đ¥y, dñ án c§u Bình Khánh đưãc đ§u tư vô 5.300 t÷ đÓng cũng đang đưãc thi công g¥p rút, dñ án nÑi 2 huyÇn chç Bè và ph£i GiÝ s½ đóng góp đÕi mÛi trñc ti¿p đ¿n nÁn du lËch, thu hút đ§u tư và xây dñng tài chánh, văn hóa và xã hÙi cça huyÇn chç Bè, huyÇn ph£i GiÝ kà khác biÇt và TP HÓ Chí Minh kà chung cu Sunshine River City chung. ĐÓng thÝi, vëa khi¿n tăng lên giá trË BDS t¡i khu khu vñc ven.

- phát triÃn nút giao h§m chui và c§u vưãt NguyÅn Hïu ThÍ - NguyÅn Văn Linh VÛi tÕ chi phí 2.620 t÷ đÓng, dưÛi khi dñ án này hoàn nên cũng chính là thÝi điÃm mà dñ án Sunshine River City đã đưãc bàn giao. vàng h³n, đây là Nhïng y¿u tÑ héa h¹n tác đÙng vào trË giá cça dñ án căn hÙ Qu­n 7 trong sÑ t¡i gian s¯p đ¿n.

Ch¥t SÑ lưãng cuÙc sinh sÑng ß dñ án Sunshine Group

không Nhïng nh¥n m¡nh đ§u tư vào càng hÇ thÑng kho£ng xanh đem tÛi không gian sÑng đ³ng c¥p. Ngoài nên, chç đ§u tư Sunshine còn m¡nh d¡n đút tiÁn vô trang thi¿t bË nÙi th¥t ĐÑi vÛi lo¡i hình " dát ch¯c " mÙt vài kho£n ti¿t, nhân tÑ này gi nh­n sñ quyÁn quý, cao sang cho Nhïng gia chç thuÙc t§ng lÛp thưãng lưu.

c¥u trúc chung cư Qu­n 7 theo cách Châu Âu cÕ điÃn nhưng v«n giï đưãc nét đ³ng c¥p và đëng kém ph§n tiên ti¿n, nh¹ nhàng ĐÑi vÛi hai tone màu chç đ¡o là nâu, vàng, nhiÁu kinh ti¿t đưãc dát ch¯c. toàn bÙ mÍi ngóc ngách trong ngôi nhà đÁu đưãc trang trí s¯c s£o, điêu kh¯c tinh t¿.

đi đôi VÛi ch¥t SÑ lưãng đÝi sinh sÑng VÛi nÙi th¥t đưãc dát vàng thì v¥n đÁ thñc hiÇn công nghÇ 4.0 vào trong sÑ dñ án này cũng đưãc chú ý lÛn, tính lñc này tuyÇt đÑi đưãc ưa chuÙng do nó đơn gi£n cho ngưÝi dân trong sÑ công v¥n đÁ hàng ngày, cå thà chÉ ph£i thao tác éng dång điÇn tho¡i là t¥t c£ viÇc cung c¥p thi¿t trong đÝi an cư t¡o kh£ năng điÁu khiÃn të xa mau l¹. gi£m bÛt thiÃu công v¥n đÁ hàng ngày cho gia chç t¡o thêm nay gian r£nh r×i và nghÉ dưáng.

ĐÓng thÝi, khi an cư ß dñ án Sunshine River City Qu­n 7, Quý khách hàng còn đưãc tr£i nghiÇm đÝi sinh sÑng cao c¥p hơn khi chç đ§u tư đã dày công k¿t c¥u hàng lo¡t tiÇn nghi nh±m cung phång cho cư dân càng đÝi sÑng trÍn v¹n të ăn uÑng, mua s¯m, gi£i trí, nghÉ ngơi, thư thái dưÛi Các khi trß vÁ nhà.

có kh£ năng nh¯c đ¿n mÙt vài tiÇn nghi như đ§u tư m¡nh d¡n vào hÇ thÑng bà bơi có diÇn tích të 4.000 m2 ĐÑi vÛi thi¿t k¿ đ·c biÇt cao c¥p, đem tÛi cho b¡n Các giây phút tuyÇt h£o khi chÍn hÓ bơi này đà thư giãn.

hÇ thÑng cây mĩ cây non đưãc trÓng kh¯p ch× ß căn hÙ chung cư Qu­n 7 s½ Khi¿n cân b±ng nhiÇt đÙ giïa t§m n¯ng oi béc ngoài thành phÑ. ĐưÝng hoa đi bÙ đưãc đ§u tư bài b£n ĐÑi vÛi chiÁu dài g§n 280m, rÙng mÙt,8 và chç đ§u tư còn sí dång kính cưÝng năng 2 phía VÛi đÙ cao chëng 1,4 m nh±m b£o vÇ sñ yên ninh cho dân cư. ĐÓng thÝi, vëa thi¿t k¿ hoa lá và đÓ xây nưÛc nh±m mang tÛi điÁu kiÇn màu s¯c và còn góp ph§n thoáng đãng cho toàn bÙ dñ án.

Th­m chí, chç đ§u tư Sunshine còn cho thi¿t k¿ nhiÁu tiÇn nghi khác như khu vñc vui chơi, vui chơi gi£i trí, ăn uÑng, mua s¯m, hÍc t­p,... trên m·t b±ng trong chç cho mÍi ngưÝi dân vÁ sau.

Chia s» hơn đây là Các lý do hãp mà đÙi ngũ SaleReal vëa xa l¡ tích lũy cũng như nh­n xét rõ ràng cho Quý khách hàng có thêm góc nhìn sâu s¯c trên vÁ chung cư Qu­n 7. trông r±ng dưÛi bài vi¿t này, Quý khách s½ tìm đưãc cho c£ nhà mình mÙt " ngôi nhà " lý tưßng.