bí mật chưa bật mí về eco green saigon SaleReal

bí mật chưa bật mí về eco green saigon SaleReal

Đôi nét dñ án căn hÙ Eco Green Sài Gòn cça nhà đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là càng dñ án đ·c biÇt thu hút đưãc nhà đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong lòng Qu­n 7. dñ án héa h¹n s½ đem tÛi cho Quý khách hàng mÙt lña chÍn sÑng lý thú t¡i khu Nam Sài Gòn.

dñ án sß hïu vË trí đ¯c đËa, m¡ng lưÛi tiÇn ích đa d¡ng và lý thú.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Khám phá đ¿n Quý khách thông tin vÁ căn hÙ Eco Green Sài Gòn đà Quý khách có kh£ năng hiÃu rõ trên dñ án đ·c biÇt lý thú này.

can ho eco green

Thông tin căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án tÕ hãp thương m¡i bao gÓm dËch vå, khách s¡n và nhà ß đ³ng c¥p và hÇ thÑng tiÇn nghi vưãt trÙi, xây thành càng khu vñc compound ĐÑi vÛi cÙng đÓng cư dân hoàn thiÇn.

tÕ diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha tÍa l¡c ß vË trí đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh. Đưãc chç đ§u tư XuanMai Corp t¡o tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) khi¿n phéc th§u xây VÛi hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc cao c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t cao c¥p cho đ¿n môi trưÝng an cư xanh an lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß thành điÃm sÑng hoàn h£o cça ngưÝi dân ra phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Nhïng nhà đ§u tư t¡o danh ti¿ng, thương hiÇu này g¯n liÁn VÛi các dñ án vưãt b­c ß Hà NÙi.

nhà đ§u tư thưÝng xuyên thích hãp tác ĐÑi vÛi Các đÑi tác chi¿n năng nưÛc ngoài có ra tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình xây Các dñ án, Các đơn vË k¿t c¥u tòa nhà, k¿t c¥u c£nh quan thương hiÇu như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách k¿t c¥u, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ....

du an eco green

– phéc th§u phát triÃn dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty an Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và c¥u trúc Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công c¥u trúc cça toàn bÙ tháp căn hÙ chung cư ß dñ án.

Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và môi trưÝng sinh sÑng ß chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y r±ng, đây là mÙt trong Các chung cư đưãc k¿t c¥u theo chu©n mñc sinh thái VÛi ch¥t .SÑ môi trưÝng sÑng vô cùng đ·c biÇt, dñ án có công viên cây non trung tâm và mÍi Nhïng y¿u tÑ vÁ kho£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên hàng đ§u ĐÑi vÛi 70% còn đ¿n 30% dùng đà xây dñng Nhïng tháp căn hÙ.

chç đ§u tư thi¿t k¿ Eco Green Sai Gon gÓm 7 tòa chung cư, h§u h¿t Nhïng tháp chung cư đÁu t¡o 2 l¡i 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn du an eco green saigon SaleReal lãi cho cư dân sí dång. chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc k¿t c¥u të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 l¡i 92m2, VÛi lÑi cía và bưÛc ban công khác nhau, phù hãp VÛi t¥t c£ cung m¡ng, chánh bßi nhiên, Khách hàng có kh£ năng an tâm chÍn Các căn hÙ chung cư mà mình muÑn chéa đñng.

Ngoài căn hÙ chung cư cao c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn có chung cư thương m¡i và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon chéa đñng t¥t c£ 50 tiÇn ícc nÙi khu vñc đà phåc vå dân cư như là trưÝng m§m non và trưÝng tiÃu hÍc, công viên Eco-Green, khách s¡n đ³ng c¥p, trung tâm tÕ chéc sñ kiÇn, trung tâm thà thao như phòng thà hình, dËch vå khi¿n đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh ki¿n, khu vñc ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng chung, đưÝng ch¡y bÙ, bà bơi 4 mùa t¡o y¿u tÑ hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

eco green saigon

Xét vÁ nhân tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y pháp lý căn hÙ r¥t rõ ràng, Khách hàng t¡o kh£ năng yên tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng tëng căn s½ cung c¥p trong vòng 6 tháng kà të ngày bàn giao nhà, chéa đñng lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam hình théc sß hïu lâu dài, t¡o sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n VÛi thÝi h¡n là 50 năm theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ ki¿n bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn t¡i dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, chu©n bË cho giai đo¡n TrưÛc h¿t chào bán.

trên đây là thông tin cơ b£n vÁ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi l¡i Quý khách. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Làm nghi hơn cho Quý khách trong v¥n đÁ lña chÍn tìm ki¿m căn hÙ sinh sÑng cho c£ nhà Quý khách.

Thông tin vÁ bÝ b¿n bán và phương théc thanh toán xa l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Các chuyên gia SaleReal Sơ lưãc l¡i Quý khách cå kh£ năng nh¥t ß công ty BDS SaleReal. t¡i đây b±ng 6 5 kinh nghiÇm vÁ sàn b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa ra Các lÝi khuyên chân nên nh¥t đ¿n Quý khách hàng.