Số kinh doanh ở eco green saigon SaleReal đang nhảy rất nhanh

Số kinh doanh ở eco green saigon SaleReal đang nhảy rất nhanh

Thông tin chi ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 là dñ án căn hÙ đang đưãc mong chÝ r¥t nhiÁu të bên Quý khách hàng trong sÑ năm 2019 vëa qua, do chu×i tiÇn nghi vô cùng đa d¡ng, đËa th¿ đ¯c đËa, danh ti¿ng nhà đ§u tư đáng tin c­y, chánh bßi v­y mà đây chính là t§m tên đưãc tìm ki¿m các nh¥t trong nay gian vëa qua.

Bài vi¿t này SaleReal s½ cung c¥p đ¿n Khách hàng Các v¥n đÁ liên thà tÛi giá bán và ti¿n đÙ thanh toán căn hÙ Eco Green Sài Gòn, dñ án mà luôn đưãc khá các Khách hàng chú ý t¡i khu Qu­n 7.

ĐÓng thÝi chúng tôi s½ c­p nh­t thêm cho Quý khách thêm nhïng thông tin liên quát mÛi nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn të nhà đ§u tư. trông ch¯n bài vi¿t cça Nhïng chuyên gia SaleReal s½ mang đ¿n cho Quý khách nhiÁu thông tin hïu ích vÁ dñ án mÛi Qu­n 7 này.

du an eco green saigon

Thông tin bÝ b¿n bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 chéa đñng vË th¿ vô cùng r¥t xinh đ¹p ß khu trung tâm qu­n 7. Đưãc triÃn khai vì chç đ§u tư uy tín Xuân Mai Corp.

dñ án đưãc bi¿t đ¿n VÛi hai ưu th¿ vÁ vË th¿ tÍa l¡c và nhà đ§u tư uy tín nên giá bán dñ án đưãc dñ sáng s½ không th¥p. Theo thông tin nÙi bÙ të chç đ§u tư thì giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc đÁ xu¥t të 45 - 50 triÇu/m2.

chung cư đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc c¥u trúc të 2 đ¿n 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 l¡i 92m2, dñ án Eco Green Sai Gon đÁu t¡o sñ đa d¡ng vÁ hình théc chung cư nên bÝ b¿n bán s½ giao đÙng të 2,5 t÷ l¡i 6 t÷ phå thuÙc m×i diÇn tích khác nhau mà giá bán s½ chênh lÇch theo diÇn tích như sau:

bÝ b¿n bán VÛi chung cư Eco Green Sai Gon t¡o 1 PN VÛi diÇn tích të 54.6m2 – 58m2 s½ rơi vô t§m 2,5 t÷

giá bán ĐÑi vÛi căn hÙ 2 PN Eco Green Sai Gon có diÇn tích 79.6m2 – 106.3m2 s½ rơi vô kho£ng 4 t÷ - 4,9 t÷

bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư 3 PN Eco Green Sai Gon sß hïu diÇn tích 121.7m2 – 145.4m2 chëng 6 t÷

bÝ b¿n bán VÛi căn hÙ chung cư Duplex và Penthousse Eco Green Sai Gon të 3-4P là Các căn hÙ chung cư có sân vưÝn cà chung cư thông t§ng VÛi diÇn tích 150.9m2 – 167.6m2 s½ rơi vô chëng 8 t÷ và VÛi căn hÙ chung cư d¡ng thu hút 4 PN diÇn tích të 176.7m2 – 177.6m2 chung cư thông t§ng kho£ng 10 t÷.

Nhìn cùng so sánh bÝ b¿n bán theo diÇn tích và nÙi th¥t cùng cách k¿t c¥u Eco Green Sai Gon thì giá bán cũng đëng chênh lÇch quá nhiÁu, chính bßi th¿ Eco Green Sai Gon là càng điÁu kiÇn tÑt nh±m Khách hàng có thà tranh thç giï b¯t n¿u quy¿t đËnh lña chÍn mua nhà t¡i khu này.

du an eco green

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 có nào đ·c biÇt?

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 khá linh ho¡t, khi Quý khách hàng đ·t cÍc t¡i ngày chào bán và chÍn lña mua căn hÙ chung cư sau lúc t¡o thông tin chính théc vÁ bÝ b¿n bán. SÑ tiÁn ti¿p theo Khách hàng t¡o kh£ năng đóng sau ngày kí hãp đÓng mua bán chính théc. dưÛi đó ti¿n đÙ s½ đưãc chia nhÏ theo sÑ l§n theo ti¿n đÙ phát triÃn căn hÙ, Các căn hÙ đưãc Quý khách hàng đ·t mua s½ đưãc bàn giao chç, nghiÇm thu vào cuÑi năm 2020 và chính théc nh­n chç vào quý I năm 2021.

dñ án dñ ki¿n s½ đưãc thành m¯t sàn đãt hai vào tháng 10 5 2019 và nay gian này chç đ§u tư b¯t đ§u nh­n đ·t điÃm dñ án cho công đo¡n chào bán thÝi kó 2. nên Quý khách t¡o kh£ năng lña chÍn mua trong thÝi điÃm này nh±m n¯m điÃm đưãc căn h£o SÑ tiÁn giï nơi t¡o hoàn l¡i.

Ai t¡o kh£ năng lña chÍn mua căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7?

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 tÍa l¡c t¡i m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh, điÃm t¡o đËa th¿ giao thông tuyÇt h£o thu­n lãi g¯n k¿t VÛi Các khu vñc phía c¡nh, Nh¥t là Nhïng tiÇn nghi vÁ y t¿ giáo dåc cao c¥p ngay t¡i trung tâm Qu­n 7.

chính bßi nhiên dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ khá hãp VÛi Nhïng ai yêu thích càng không gian hòa thích hãp ĐÑi vÛi thiên nhiên nhưng cũng đëng tÍa l¡c t§m biÇt, quá xa trung tâm ra phÑ bßi vì të dñ án Khách hàng chÉ m¥t kho£ng 20 phút di chuyÃn xe là có kh£ năng tÛi trung tâm Qu­n mÙt, nên đây đưãc xem là dñ án hoàn h£o nh¥t nh±m ngưÝi dân chon an cư.

eco green quan 7

Khách hàng là Các c·p vã chÓng tr», tích lũy t§m mÙt t÷, thu nh­p hàng tháng cça hai vã chÓng t§m 40 triÇu du an eco green SaleReal là có kh£ năng chÍn 1 căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đà an cư.

trên đây là Nhïng thông tin vÁ Eco Green Sài Gòn đưãc chuyên gia BDS SaleReal biên t­p. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Giúp ích hơn cho Khách hàng trong sÑ viÇc tìm ki¿m chÍn căn hÙ mơ ưÛc cho c£ nhà Quý khách.

thÝi gian chào bán và đËa điÃm mß bán căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t cå kh£ năng tÛi Quý khách hàng trong bài vi¿t chính lúc có thông tin chính xác të nhà đ§u tư.